Jalal Alavinia
Accueil du site > Editions > A paraître > به رخسار زبان مادرم گزیده ی دفتر های شعر

Le monde iranien

به رخسار زبان مادرم گزیده ی دفتر های شعر

کاظم شهریاری

dimanche 4 décembre 2022, par Collectif LP


نشر نامه های ایرانی منتشر می کند

کاظم شهریاری

به رخسار زبان مادرم

گزیده ی دفتر های شعر

به زبان فارسی

نشر نامه های ایرانی گزیده ای از شعرهای کاظم شهریاری به نام بازهم یک شب آرام را در سال ۲۰۱۶ در فرانسه منتشر کرده است و اکنون در آستانه ی دگرگونی دوران سازی در جامعه ی ایران خرسند است که برای نخستین بار گزیده ای از شعر های او به زبان فارسی را به نشر می رساند. این شعر ها که به درستی می توان آنها را سروده های مقاومت نامید سال- ها پیش نوشته شده اند، اما گواه بر وجدان بیدار و همدلی شاعر با جنبش های مردمی کشورمان و دل نگرانیش برای سرنوشت انسان در درون و برون مرزهای میهنش هستند. هنگامی که این سروده ها را همزمان با مشاهده ی رزمندگی و دلیری دختران و پسران چار گوشه ی سرزمین ایران می خوانید، این تصویر در ذهنتان نقش می بندد که گویی شاعر جهان دیده و تجربه اندوخته ی ما در میان این جوانان از جان گذشته گام می سپارد و همراه آنان شعار زن، زندگی و آزادی را سر می دهد. گویی در عین حال که خشم و بیزاری خود را از تاریک اندیشان و ستم پیشه گان زادگاهش ابراز می دارد، از پیش شکوفایی جوانه های شورش و پرخاشگری پرشور سرشار از خشم انقلابی این جوانان را می دیده است. بدان گونه که شریک زندگیش در شرح حال شاعر در این کتاب می نویسد، خزان عُمر او اکنون به بهار زندگیش تبدیل شده است، بهاری که از زایشی دوباره به عنوان شاعری پارسی زبان گواهی می دهد که زبان نویی همراه با آمیزه ای از سبک های گوناگون شعر نو پارسی، نیما، فرخزاد و شاملو و در عین حال با الهام از شعر کهن خیام و فردوسی آفریده است. تولّد دوباره ی این خنیاگر رزم مردمان کرد و بلوچ و ترکمن و آذری و فارس برای رهایی زن و آزادی همگان و نیز آواز خوان بزم پیروزی آتی هم میهنانمان فرخنده باد

تاریخ نشر : دهم دسامبر ۲۰۲۲

صفحه، قیمت ۲۰ یورو

ISBN : 9782916012247

Éditions Lettres Persanes

Commande : lettrespersanes@ornage.fr

Trouvez tous nos ouvrages sur notre boutique en ligne :

lettrespersanes.myshopify.com

Tél. : +33 682979469

Documents joints


Suivre la vie du site RSS 2.0 | Plan du site | Espace privé | SPIP | squelette