Jalal Alavinia
Accueil du site > Evènements > شب شعر کاظم شهریاری

Le monde iranien

شب شعر کاظم شهریاری

به مناسبت نشر مجموعه شعر تازه

dimanche 4 décembre 2022, par Collectif LP


پنج شنبه پانزدهم دسامبر۲۰۲۲ ساعت نوزده

شب شعر کاظم شهریاری

به مناسبت رونمایی از مجموعه شعر تازه ی او به زبان فارسی

نشر نامه های ایرانی

به رخسار زبان مادرم

کاظم شهریاری

نشر نامه های ایرانی گزیده ای از شعرهای کاظم شهریاری به نام بازهم یک شب آرام را در سال ۲۰۱۶ در فرانسه منتشر کرده است و اکنون در آستانه ی دگرگونی دوران سازی در جامعه ی ایران خرسند است که برای نخستین بار گزیده ای از شعر های او به زبان فارسی را به نشر می رساند. این شعر ها که به درستی می توان آنها را سروده های مقاومت نامید سال- ها پیش نوشته شده اند، اما گواه بر وجدان بیدار و همدلی شاعر با جنبش های مردمی کشورمان و دل نگرانیش برای سرنوشت انسان در درون و برون مرزهای میهنش هستند. هنگامی که این سروده ها را همزمان با مشاهده ی رزمندگی و دلیری دختران و پسران چار گوشه ی سرزمین ایران می خوانید، این تصویر در ذهنتان نقش می بندد که گویی شاعر جهان دیده و تجربه اندوخته ی ما در میان این جوانان از جان گذشته گام می سپارد و همراه آنان شعار زن، زندگی و آزادی را سر می دهد. گویی در عین حال که خشم و بیزاری خود را از تاریک اندیشان و ستم پیشه گان زادگاهش ابراز می دارد، از پیش شکوفایی جوانه های شورش و پرخاشگری پرشور سرشار از خشم انقلابی این جوانان را می دیده است. بدان گونه که شریک زندگیش در شرح حال شاعر در این کتاب می نویسد، خزان عُمر او اکنون به بهار زندگیش تبدیل شده است، بهاری که از زایشی دوباره به عنوان شاعری پارسی زبان گواهی می دهد که زبان نویی همراه با آمیزه ای از سبک های گوناگون شعر نو پارسی، نیما، فرخزاد و شاملو و در عین حال با الهام از شعر کهن خیام و فردوسی آفریده است. تولّد دوباره ی این خنیاگر رزم مردمان کرد و بلوچ و ترکمن و آذری و فارس برای رهایی زن و آزادی همگان و نیز آواز خوان بزم پیروزی آتی هم میهنانمان فرخنده باد

Nouvelles Lettres Persanes

Lieu : Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13ème

11, rue Caillaux 75013 Paris, Ligne 7, M° Maison Blanche

Entrée libre . Réservations : nouvelleslettrespersanes@orange.fr

06 82 97 94 69

Documents joints


Suivre la vie du site RSS 2.0 | Plan du site | Espace privé | SPIP | squelette